Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: ''Ремонт на въздуходувки ”Аерцен (Aerzen), Хафи (Hafi), РКР (RKR) и Кубичек (Kubicek), с включена доставка на необходимите за ремонта резервни части на Пречиствателните станции за отпадъчни води към "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас."