Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Събиране, транспортиране, предаване за депониране и/или за оползотворяване (рекултивация, земеделски нужди и др.) на производствени отпадъци с кодове: 19 08 01 - отпадъци от решетки и сита; 19 08 02 - отпадъци от пясъкозадържатели и 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води”.