Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕАД гр. Бургас за период от 1 година“