Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на абонаментна поддръжка и допълнителни лицензи за притежаван от дружеството софтуер“