Изготвяне на проект за санитарно-охранителна зона на язовир „Порой“.