Нормативни документи

Закон за водите

Закон за енергетиката

Закон за енергийната ефективност

Закон за защита на личните данни

Закон за измерванията

Закон за обществените поръчки

Закон за собствеността

Закон за устройство на територията

Кодекс на труда

Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

Наредба №6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти

Наредба №7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места

Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации

Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - гр. Бургас, приети с Решение №ОУ-09 от 11.08.2014 г. на ДКЕВР, публикувани във в."Новинар" на 21.08.2014 г. и в."Компас" на 29.08.2014 г., в сила от 29.09.2014 г.