Бизнес План

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, Водоснабдяване и канализация ЕАД гр. Бургас уведомява своите потребители, че ще внесе заявление в КЕВР за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационни услуги, предоставяни на територията на дружеството. Изменението на цените е на основание чл.19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и във връзка с изготвения бизнес план за периода 2022-2026 г. Предложените за утвърждаване от КЕВР цени на ВиК услугите за 2022 г. и одобряване на цените за 2023-2026 г. без ДДС, са както следва:

Услуга Мярка 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.
Доставяне на вода на потребителите
Битови и приравнени към тях потребители лв./куб.м 2,140 2,102 2,158 2,302 2,441
Отвеждане на отпадъчни води
Битови и приравнени към тях потребители лв./куб.м 0,536 0,585 0,653 0,690 0,724
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнени към тях потребители лв./куб.м 0,952 0,939 1,033 1,097 1,167
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1 лв./куб.м 1,423 1,403 1,544 1,639 1,744
степен на замърсяване 2 лв./куб.м 1,540 1,518 1,671 1,774 1,887
степен на замърсяване 3 лв./куб.м 1,984 1,957 2,153 2,286 2,432
Доставяне на вода с непитейни качества лв./куб.м
Доставяне на вода на друг ВиК оператор лв./куб.м 0,040 0,043 0,046 0,049 0,053