Доставка на електроматериали и апарати за нуждите на дружеството за период от 3 години

Обособена позиция 1 - Доставка на кабели, проводници и кабелна арматура

Обособена позиция 2 - Доставка на комутационна апаратура и средства за контрол и управление