Доставка на масла, греси и смазочни препарати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас.