Доставка на гориво за отопление за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас.