Съобщение

Съгласно решение № БП-Ц-20/30.11.2017 г. на Комисията за Енергийно и Водно Регулиране /КEВР/ утвърждава, считано от 01.12.2017 г. следните цени на водоснабдителните и канализационни услуги на “Водоснабдяване и Канализация” ЕАД – Бургас за битовите потребители, както следва:

1.За услугата доставяне на вода на потребителите - 1,287 лв./куб.м.

2.За услугата отвеждане на отпадъчни води - 0,286 лв./куб.м

3.За услугата пречистване на отпадъчни води - 0,557 лв./куб.м

а/за промишлени и други стопански потребители

степен на замърсяване 1 - 0,724 лв./куб.м

степен на замърсяване 2 - 0,890 лв./куб.м

степен на замърсяване 3 - 1,113 лв./куб.м

Всички цени са без ДДС.