Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

С решение № Ц-34/15.12.2017 г. на КЕВР бяха утвърдени следните цени на ВиК услуги, извършвани от „Водоснабдяване и канализация”ЕАД – Бургас, считано от 01.01.2018 г., както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м.без ДДС
Доставяне вода на потребителите 1,335
Отвеждане на отпадъчни води 0,380
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях потребители 0,559
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1 0,727
степен на замърсяване 2 0,895
степен на замърсяване 3 1,118
Доставяне вода на друг ВиК оператор 0,033