Покана за участие в повторен търг

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПОВТОРЕН ТЪРГ

На основание Вътрешните правила за реда и условията за управление, разпореждане с ДМА, отдаване под наем на недвижими имоти и вещни права върху тях от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД за ДМА на стойност по-ниска от 500 000 лв. и които не представляват 5 % от балансовата стойност на активите към 31 декември на предходната година и Протокол от заседание на Съвета на директорите на дружеството № 310/29.07.2021 год., Заповед № РД-09-886/27.10.2021 год. на изпълнителния директор, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи (ДМА), собственост на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, както и във връзка с проведен търг на 15.11.2021 год. съгласно заповед № РД-09-886/27.10.2021 год. и Заповед № РД-09-1080/09.12.2021 год. без постъпили предложения, при следните условия:

 1. Обекти на търга /описание на обектите/– 19 броя транспортни средства, както следва:
№ по ред Марка на автомобила Рег. № Експертна оценка в лева без ДДС
1 Товарен автомобил УАЗ 3741 А 7359 ВХ 2782
2 Товарен автомобил УАЗ 3741 А 7360 ВХ 2782
3 Товарен автомобил УАЗ 3741 А 7366 ВХ 2782
4 Товарен автомобил УАЗ 3741 А 7368 ВХ 2782
5 Товарен автомобил УАЗ 3741 А 7378 ВХ 2782
6 ВАЗ 21310 НИВА А 9264 ВК 517
7 ИФА СПЕЦ. А 7284 ВН 3370
8 КАНАЛОЧИСТАЧКА ЩАЕР А 5498 ВН 2602
9 АВТОБУС МЕРЦЕДЕС БЕНЦ А 5735 КН 12643
10 ХЮНДАЙ ХОРУС АВТОБУС А 5806 ВН 4067
11 ВОЛВО ХС 70 А 0480 КВ 3199
12 КРАЙСЛЕР А 0660 АН 4011
13 ФОРД ФИЕСТА ВАН А 5834 ВН 4541
14 ФОЛКСВАГЕН МУЛТИВАН 2,5 TDI А 0110 КР 5777
15 ЛЕК АВТОМОБИЛ ВАЗ 21310 А 7530 ВХ с прекратена регистрация 2718
16 ЛЕК АВТОМОБИЛ ВАЗ 21310 А 8771 ВХ с прекратена регистрация 2718
17 ИФА W-50 ФЕКАЛКА А 5786 ВН с прекратена регистрация 4637
18 КАМАЗ САМОСВАЛ А 5175 ВН с прекратена регистрация 2945
19 ФОЛКСВАГЕН А 7288 ВН с прекратена регистрация 2699
 1. Начална цена – съгласно определените от лицензирания оценител стойности, посочени в горната таблица. Стъпка за наддаване – 1 % от началната цена за всяко МПС.

 2. Вид на търга – с тайно наддаване по реда на чл. 6, ал. 3 от Вътрешните правила за реда и условията за управление, разпореждане с ДМА, отдаване под наем на недвижими имоти и вещни права върху тях от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД за ДМА на стойност по-ниска от 500 000 лв. и които не представляват 5 % от балансовата стойност на активите към 31 декември на предходната година. Вид на заседанието на комисията – закрито.

 3. Начин на плащане – спечелилият търга следва да заплати цялата стойност на ПС по банковата сметка на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас в ЦКБ – клон Бургас;
  БАЕ 79077940;
  банкова сметка 1006155300;
  IBAN – BG53 CECB9790 1006 1553 00;
  BIС – CECBBGSF. и при условия и срокове, посочени в тръжната документация.

 4. Дата, място и час на провеждане на търга - 20.12.2021 год. от 11.00 часа в сградата на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов” № 3.

 5. Ред за получаване на тръжната документация – тръжната документация за провеждане на търга може да бъде достъпена и изтеглена от интернет страницата на дружеството www.vik-burgas.com .

 6. Депозит за участие – кандидатите следва да внесат паричен депозит за участие в търга в размер на 20 % от началната тръжна цена за всяко ПС, за което кандидатстват. Депозитът се внася по сметка на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас – посочена по-горе . Копие от платежния документ се прилага към документите за участие в търга.

 7. Оглед на обектите на търга – участниците могат да огледат ПС в “Автотранспортна база” на дружеството, находяща се в гр. Бургас, ж.к. “Меден Рудник”, срещу УСМ от 13.12.2021 год. до 15.12.2021 год. включително от 09:00 часа до 16:00 часа.

 8. Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.12.2021 год. 16.00 часа, Център за работа с клиенти, в сградата на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас.

 9. Изисквания към кандидатите – кандидатите да представят всички документи, посочени в условията за участие в търга. Участниците в търга, невнесли необходимия депозит и непредставили изискуемите документи, съгласно тръжната документация, се декласират.

 10. Ден, място и час на провеждане на повторен търг: до 15.12.2021 год. 16.30 часа, Център за работа с клиенти, в сградата на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас. Датата и часа на повторния търг ще бъде обявена на интернет страницата на дружеството www.vik-burgas.com .
  Лице за контакт по технически въпроси и оглед – Николай Дичев 0889 197717.

Документи:
Протокол решение
Заявление за участие
Декларация лични данни
Ценово предложение
Експертна оценка
Условия
Заповед
Покана