Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр.Бургас сключи договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

/uploads/news_item/16/thumbs/image1_inline.png

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр.Бургас сключи договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

На 06.03.2018 г. между дружеството и Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ бе сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. На „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр.Бургас се предоставя безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения на заети лица“ – КОМПОНЕНТ ІІ. Основните дейности по договор BG05M9OP001-1.021-0233-С01 „Подобряване на професионалната квалификация, компетенциите и уменията на заетите лица във ВиК ЕАД - Бургас“ включват:

предоставяне на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация на заети лица;

обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“.

В рамките на изпълнението на проекта до 30.06.2019 г. ще бъдат обучени 450 заети лица в дружеството. Стойността на проекта е 319 000 /триста и деветнайсет хиляди/ лева, като цялата сума се предоставя от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------

Проект „Подобряване на професионалната квалификация, компетенциите и уменията на заети лица във „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД - Бургас, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.