„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас изпълни проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

В края на месец юни приключи изпълнението на проект BG05M9OP001-1.021-0233 „Подобряване на професионалната квалификация, компетенциите и уменията на заетите лица във ВиК ЕАД - Бургас“.
Проектът бе изпълнен в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения на заети лица“ – КОМПОНЕНТ ІІ.
В изпълнение на основните дейности по договора за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.021-0233-С01 450 служители на „ВиК“ ЕАД Бургас преминаха обучение по следните компоненти:
► предоставяне на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация на заети лица. 250 служители на Дружеството преминаха обучение за част от професия „Монтажник на ВиК мрежи“, специалност „Вътрешни ВиК мрежи“ и „Външни ВиК мрежи“;
► обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“. Обучение по руски, немски и английски език преминаха 200 заети лица във „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас.

Стойността на проекта е 319 000 /триста и деветнайсет хиляди/ лева, като цялата сума се предоставя от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.