УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас, в качеството си на бенефициент по процедура № BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, проект „Интегриран воден проект за област Бургас“ и във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:

“Изграждане на нов канализационен тласкател до ПСОВ Китен и реконструкция на КПС в ПСОВ Лозенец, II-ра категория”