Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас, в качеството си на бенефициент по процедура № BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, проект „Интегриран воден проект за област Бургас“ и във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:

Изграждане на нова водна камера към съществуващ напорен водоем „Стролата“ , землище с. Равда, община Несебър