Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД обявява инвестиционно предложение:

„Допълнително обществено питейно-битово водоснабдяване на с. Присад, общ. Созопол, чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец TK „ВиК ЕАД – Присад“ в ПИ 58400.53.137, с. Присад, общ. Созопол, обл. Бургас