Изтичане на едногодишният срок от издаване на изходни данни и условията за присъединяване на потребителите

Уважаеми клиенти,

Съгласно чл.13, ал.8,9,10 от НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи на МРРБ издадените от дружеството изходни данни важат

в едногодишен срок от:

  • влизане в сила на визата в случая на чл. 140а ЗУТ*;

  • съответно от датата на получаване на становището - при пряко заявяване до оператора.

След изтичане на едногодишния срок изходните данни и условията за присъединяване подлежат на актуализиране. Когато няма промяна в съществуващото положение на ВиК мрежата и/или собствеността, възложителят подава Заявление за пресъгласуване на изходни данни за присъединяване към ВиК мрежа. В този случай клиентът входира заявлението с придружителни документи:

скица-оригинал или копие/извадка от действащ ПУП /подробен устройствен план

проект за ПУП с ВиК схеми

изходни данни в оригинал

документ за собственост или отстъпено право за строеж при промяна на обстоятелствата

копие на нотариално заверено пълномощно

разрешение за поставяне --за преместваеми обекти

Заявлението се подава в Центъра за работа с клиенти в гр.Бургас, кв. „Победа", ул."Ген.Владимир Вазов" №3.

* Когато в едногодишния срок от влизането в сила на визата за проектиране възложителят не внесе за съгласуване и одобряване инвестиционния проект, той следва да поиска от експлоатационните дружества да му предоставят нови изходни данни и условия за присъединяване.