Инвестиционно предложение

ОБЯВА

Фирма „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, Ви уведомява за инвестиционно предложение: „Допълнително обществено питейно-битово водоснабдяване“ на с. Зайчар, общ. Руен, област Бургас, чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец TK-1 „ВиК Бургас – Зайчар“ в ПИ 30243.53.24, м. „Големия припек“, с. Зайчар, общ. Руен, област Бургас