Покана за участие в търг (приключен)

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПОВТОРЕН ТЪРГ

На основание Вътрешните правила за реда и условията за управление, разпореждане с ДМА, отдаване под наем на недвижими имоти и вещни права върху тях от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД за ДМА на стойност по-ниска от 500 000 лв. и които не представляват 5 % от балансовата стойност на активите към 31 декември на предходната година и Протокол от заседание на Съвета на директорите на дружеството № 319/18.04.2022 год., при следните условия:

 1. Обекти на търга /описание на обектите/– 16 броя транспортни средства, както следва:
№ по ред Марка на автомобила Рег. № Експертна оценка в лева без ДДС
1 Товарен автомобил УАЗ 3741 А 7360 ВХ 1854
2 Товарен автомобил УАЗ 3741 А 7366 ВХ 1854
3 Товарен автомобил УАЗ 3741 А 7368 ВХ 1854
4 Товарен автомобил УАЗ 3741 А 7378 ВХ 1854
5 ВАЗ 21310 НИВА А 9264 ВК 369
6 ИФА СПЕЦ. А 7284 ВН 3370
7 КАНАЛОЧИСТАЧКА ЩАЕР А 5498 ВН 2602
8 АВТОБУС МЕРЦЕДЕС БЕНЦ А 5735 КН 8604
9 ХЮНДАЙ ХОРУС АВТОБУС А 5806 ВН 2603
10 ВОЛВО ХС 70 А 0480 КВ 3999
11 КРАЙСЛЕР А 0660 АН 3071
12 ФОРД ФИЕСТА ВАН А 5834 ВН 2163
13 ЛЕК АВТОМОБИЛ ВАЗ 21310 А 7530 ВХ с прекратена регистрация 1812
14 ЛЕК АВТОМОБИЛ ВАЗ 21310 А 8771 ВХ с прекратена регистрация 1812
15 ИФА W-50 ФЕКАЛКА А 5786 ВН с прекратена регистрация 3091
16 ФОЛКСВАГЕН А 7288 ВН с прекратена регистрация 1234
 1. Начална цена – съгласно определените от лицензирания оценител стойности, посочени в горната таблица. Стъпка за наддаване – 1 % от началната цена за всяко МПС.

 2. Вид на търга – с тайно наддаване по реда на чл. 6, ал. 3 от Вътрешните правила за реда и условията за управление, разпореждане с ДМА, отдаване под наем на недвижими имоти и вещни права върху тях от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД за ДМА на стойност по-ниска от 500 000 лв. и които не представляват 5 % от балансовата стойност на активите към 31 декември на предходната година. Вид на заседанието на комисията – закрито.

 3. Начин на плащане – спечелилият търга следва да заплати цялата стойност на ПС по банковата сметка на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас в ЦКБ – клон Бургас;
  БАЕ 79077940;
  банкова сметка 1006155300;
  IBAN – BG53 CECB9790 1006 1553 00;
  BIС – CECBBGSF. и при условия и срокове, посочени в тръжната документация.

 4. Дата, място и час на провеждане на търга - 26.05.2022 год. от 11.00 часа в сградата на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов” № 3.

 5. Ред за получаване на тръжната документация – тръжната документация за провеждане на търга може да бъде достъпена и изтеглена от интернет страницата на дружеството www.vik-burgas.com .

 6. Депозит за участие – кандидатите следва да внесат паричен депозит за участие в търга в размер на 20 % от началната тръжна цена за всяко ПС, за което кандидатстват. Депозитът се внася по сметка на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас – посочена по-горе . Копие от платежния документ се прилага към документите за участие в търга.

 7. Оглед на обектите на търга – участниците могат да огледат ПС в “Автотранспортна база” на дружеството, находяща се в гр. Бургас, ж.к. “Меден Рудник”, срещу УСМ от 17.05.2022. до 20.05.2022 год. включително от 09:00 часа до 16:00 часа.
  Лице за контакт по технически въпроси – Николай Дичев 0889 197717

 8. Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 25.05.2022 год. 16.00 часа, Център за работа с клиенти, в сградата на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас.

 9. Изисквания към кандидатите – кандидатите да представят всички документи, посочени в условията за участие в търга. Участниците в търга, невнесли необходимия депозит и непредставили изискуемите документи, съгласно тръжната документация, се декласират.

 10. Ден, място и час на провеждане на повторен търг: до 30.06.2022 год., Център за работа с клиенти, в сградата на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас. Датата и часа на повторния търг ще бъде обявена на интернет страницата на дружеството www.vik-burgas.com .

Документи:
Покана
Условия
Заповед
Заявление за участие
Декларация лични данни
Ценово предложение

Протокол 1