Обява относно инвестиционно предложение

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59

на Министерския съвет от 2003 г.

“ВиК” ЕАД, Бургас

град Бургас, ж.к.”Победа”, ул.”Ген.Владимир Вазов” № 3, ЕИК 812115210

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Изпълнение на тръбен кладенец за допълнително водоснабдяване на с.Железник, община Карнобат”.

Село Железник, община Карнобат се водоснабдява от два каптирани извора – „Гюр чешма” и „Каранджика”. Поради намаляване дебита на двата извора през по-сухия, лятно - есенен период от годината, селото е на режим по отношение на водоподаването.

Това налага търсене на алтернативен водоизточник, с който да се осигури нормален режим на водоснабдяване на жителите на с.Железник

За района на селото единствената алтернатива е изпълнение на тръбен кладенец с дълбочина 40,00 m.

Възложител по инвестиционното предложение е “ВиК” ЕАД, Бургас, град Бургас, ж.к.”Победа”, ул.”Ген.Владимир Вазов” № 3, ЕИК 812115210.

Управляващ - инж.Ганчо Тенев - Изп.Директор на “ВиК” ЕАД, Бургас.

Инвестиционното предложение е ново. В обхвата обекта на инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или с друг план дейности.

Местоположение на участъка: Проектният тръбен кладенец ще бъде изпълнен в имот 018181 в землището на с.Железник, с ЕКАТТЕ 29129, община Карнобат, област Бургас.

Извън предмета на инвестиционното предложение не се предвижда използване на природни ресурси по време на експлоатацията. Не се очаква генериране на отпадъци.

За контакти: инж.Стоян Бялков – тел.056 871 464

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Бургас

гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул.“Перущица” № 67, ет.3

e-mail: riosvbs@unacs.bg