Съобщение

На основание чл.18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС №8 от 18.01.2016г., обн. в ДВ бр.6 от 22.01.2016г.

Водоснабдяване и канализация ЕАД гр. Бургас оповестява на потребителите, че ще внесе заявление в КЕВР, за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационни услуги, предоставяни на територията на дружеството.

  1. Предложените за утвърждаване от КЕВР цени за 2017 година са следните:

1.1.Цена за доставяне на вода на потребителите -1.216 лв./м3

1.2.Цена за отвеждане на отпадъчни води - 0.324 лв./м3

1.3.Цена за пречистване на отпадъчни води

Битови и приравнени към тях общ., търг. и др. – 0.558 лв./м3

Промишлени и други стопански потребители

степен на замърсяване 1 - 0.725 лв./м3

степен на замърсяване 2 - 0.893 лв./м3

степен на замърсяване 2 - 1.116 лв./м3

  1. Предложените за одобряване от КЕВР цени за следващите години от регулаторния период са както следва:

2018 година

1.1.Цена за доставяне на вода на потребителите - 1.342 лв./м3

1.2.Цена за отвеждане на отпадъчни води - 0.365 лв./м3

1.3.Цена за пречистване на отпадъчни води

Битови и приравнени към тях общ., търг. и др. - 0.563 лв./м3

Промишлени и други стопански потребители

степен на замърсяване 1 - 0.732 лв./м3

степен на замърсяване 2 - 0.901 лв./м3

степен на замърсяване 2 - 1.126 лв./м3

1.4.Цена за доставяне на вода на друг ВиКО -0.036 лв./м3

2019 година

1.1.Цена за доставяне на вода на потребителите - 1.452 лв./м3

1.2.Цена за отвеждане на отпадъчни води - 0.406 лв./м3

1.3.Цена за пречистване на отпадъчни води

Битови и приравнени към тях общ., търг. и др. - 0.637 лв./м3

Промишлени и други стопански потребители

степен на замърсяване 1 - 0.828 лв./м3

степен на замърсяване 2 - 1.019лв./м3

степен на замърсяване 2 - 1.274 лв./м3

1.4.Цена за доставяне на вода на друг ВиКО -0.037 лв./м3

**2020 година **

1.1.Цена за доставяне на вода на потребителите - 1.460 лв./м3

1.2.Цена за отвеждане на отпадъчни води - 0.442 лв./м3

1.3.Цена за пречистване на отпадъчни води

Битови и приравнени към тях общ., търг. и др. - 0.662 лв./м3

Промишлени и други стопански потребители

степен на замърсяване 1 - 0.861 лв./м3

степен на замърсяване 2 - 1.060 лв./м3

степен на замърсяване 2 - 1.324 лв./м3

1.4.Цена за доставяне на вода на друг ВиКО -0.038 лв./м3

2021 година

1.1.Цена за доставяне на вода на потребителите - 1.523 лв./м3

1.2.Цена за отвеждане на отпадъчни води - 0.474 лв./м3

1.3.Цена за пречистване на отпадъчни води

Битови и приравнени към тях общ., търг. и др. - 0.713 лв./м3

Промишлени и други стопански потребители

степен на замърсяване 1 - 0.926 лв./м3

степен на замърсяване 2 - 1.140 лв./м3

степен на замърсяване 2 - 1.425 лв./м3

1.4.Цена за доставяне на вода на друг ВиКО - 0.041 лв./м3