Обществени поръчки

Сключване на Рамково споразумение за изпълнение на ремонтно – възстановителни СМР на територията на област Бургас за срок от 2 години. със следните обособени позиции: <BR>1. ЛОТ 1 – Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на водопроводни мрежи на територията на област Бургас. <BR>2. ЛОТ 2 - Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на канализационни мрежи на територията на област Бургас. <BR>3. ЛОТ 3 – Строително монтажни работи, ремонт и/ или рехабилитация и реконструкция на сгради и съоръжения на дружеството на територията на област Бургас. <BR>4. ЛОТ 4 – Подмяна и/ или ремонтно - рехабилитационни дейности - част електротехническа и автоматизация, на сгради на дружеството на територията на област Бургас. <BR>5. ЛОТ 5 - Подмяна и/ или ремонтно -рехабилитационни дейности - част машини и съоръжения на дружеството на територията на област Бургас. <BR>6. ЛОТ 6 – Строително монтажни работи, направа хоризонтални сондажи за прокарване на комуникации на територията на област Бургас. <BR>

Id номер 149 | РОП 00571-2016-0021 | Вид на процедурата: Открита процедура | Публикувано: 08.04.2016 | Краен срок за участие: 26.05.2016

Извозване и приемане на производствени отпадъци.

Id номер 81 | РОП 00571-2015-0032 | Вид на процедурата: Договаряне без обявление | Публикувано: 30.07.2015 | Краен срок за участие: 06.08.2015