Сключване на Рамково споразумение за изпълнение на ремонтно – възстановителни СМР на територията на област Бургас за срок от 2 години.

Обособена позиция 1: ЛОТ 1 – Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на водопроводни мрежи на територията на област Бургас.

Обособена позиция 2: ЛОТ 2 - Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на канализационни мрежи на територията на област Бургас.

Обособена позиция 3: ЛОТ 3 – Строително монтажни работи, ремонт и/ или рехабилитация и реконструкция на сгради и съоръжения на дружеството на територията на област Бургас.

Обособена позиция 4: ЛОТ 4 – Подмяна и/ или ремонтно - рехабилитационни дейности - част електротехническа и автоматизация, на сгради на дружеството на територията на област Бургас.

Обособена позиция 5: ЛОТ 5 - Подмяна и/ или ремонтно -рехабилитационни дейности - част машини и съоръжения на дружеството на територията на област Бургас.

Обособена позиция 6: ЛОТ 6 – Строително монтажни работи, направа хоризонтални сондажи за прокарване на комуникации на територията на област Бургас.