Какво съдържа моята фактура

КАКВО СЪДЪРЖА ФАКТУРАТА ЗА ВОДА, ИЗДАДЕНА ЗА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ?

  1. Изписва се, че фактурата е за консумирана вода и номера на документа.
  2. Името на абоната и уникалният партиден номер.
  3. Адресът по местоживеене на абоната.
  4. Номерът на водомера, в коя карнета и на коя страница се води, както и местонахождението на самия водомер.
  5. Старо, ново показание, разход на вода в м3 и отделно се изписват цената на водата, на канала и на пречистването на отпадни води за един кубически метър.
  6. Под цифрите на показанията се изписват датите на отчет.
  7. При сгради - етажна собственост, където са приели разликата, оставаща по централния водомер след приспадане на индивидуалните да се разпределя автоматично от компютърната програма, пропорционално на консумацията по апартаментните водомери, се изписва и цифрата на стойността от разпределение.
  8. След стойността на сделката е записан ДДС – 20 %. Така се оформя крайната сума за плащане.