Цени на водата

Цени на услугите на основание Решение №Ц-32/30.12.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране за изменение на одобрените цени на водоснабдителните и канализационните услуги в сила от 1.01.2023 г.:

№ по ред Вид услуга Цена без ДДС лв/куб.м
I. Доставяне на вода на потребителите 2,004
II. Отвеждане на отпадъчни води 0,573
III. Пречистена отпадъчна вода
1. Битови и приравнени към тях потребители 0,921
2. Промишлени и др.стопански потребители
При БПК 5 до 200 мг/л 1,375
При БПК 5 от 200 мг/л до 600 мг/л 1,488
При БПК 5 над 600 мг/л 1,919
IV Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,041