Цени на водата

Цени на услугите на основание Решение №БП-Ц-17/29.07.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране за изменение на одобрените цени на водоснабдителните и канализационните услуги в сила от 1.08.2022 г.:

№ по ред Вид услуга Цена без ДДС лв/куб.м
I. Доставяне на вода на потребителите 2,140
II. Отвеждане на отпадъчни води 0,542
III. Пречистена отпадъчна вода
1. Битови и приравнени към тях потребители 0,973
2. Промишлени и др.стопански потребители
При БПК 5 до 200 мг/л 1,455
При БПК 5 от 200 мг/л до 600 мг/л 1,574
При БПК 5 над 600 мг/л 2,028
IV Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,040