Цени на водата

Цени на услугите на основание Решение №Ц-46/30.12.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране за изменение на одобрените цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2021 г.:

№ по ред Вид услуга Цена без ДДС лв/куб.м
I. Доставяне на вода на потребителите 1,248
II. Отвеждане на отпадъчни води 0,467
III. Пречистена отпадъчна вода
1. Битови и приравнени към тях потребители 0,586
2. Промишлени и др.стопански потребители
При БПК 5 до 200 мг/л 0,761
При БПК 5 от 200 мг/л до 600 мг/л 0,937
При БПК 5 над 600 мг/л 1,171
IV Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,031