Цени на водата

Цена за доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води - Население

В сила от 01.01.2018 г.

№ по ред Вид услуга Цена без ДДС лв/куб.м
1. Питейна вода 1,335
2. Канална вода 0,380
3. Пречистена отпадъчна вода 0,559

Цена за доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води - Обществени потребители

В сила от 01.01.2018 г.

№ по ред Вид услуга Цена без ДДС лв/куб.м
1. Питейна вода 1,335
2. Канална вода 0,380
3. Пречистена отпадъчна вода
При БПК 5 до 200 мг/л 0,727
При БПК 5 от 200 мг/л до 600 мг/л 0,895
При БПК 5 над 600 мг/л 1,118

Забележка:

Цените на регулираните услуги - доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води са разработвани на основание изискванията, определени в Наредбата по чл. 13, ал. 5 от ЗРВКУ и в Методиката по чл. 9, ал. 4 от ЗРВКУ.