Споразумение за разсрочено плащане

На основание установените вътрешните правила за работа на Водоснабдяване и Канализация ЕАД – гр.Бургас и във връзка с чл.40, ал.2 от Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК Оператор гр. Бургас , се предоставя възможност на клиентите на оператора да погасят просрочените си задължения чрез подписване на споразумение за разсрочено плащане при следните условия:

-първоначална вноска в размер на 30 % от стойността на задължението;

или

-първоначална вноска в размер на 50 % от стойността на задължението, в случай че водоподаването до обекта е преустановено по реда на ОУ;

Остатъкът от задължението следва да бъде платен на равни вноски, в срок от два месеца от подписване на споразумението.

Допълнителна информация:

При неспазване на поетите със споразумението задължения, не се допуска подписването на ново такова, а водоподаването се прекъсва без следващо предупреждение; продължават се и съдопроизводствените действия, предприети преди сключване на споразумението. Текущите ежемесечни сметки, възникнали след сключването на споразумението, не са предмет на споразумението, като те не могат да бъдат плащани разсрочено. Съгласно чл.41, ал.1 от Общите Условия, възстановяването на водоподаването се извършва в срок от три работни дни от сключване на споразумението за разсрочено плащане и след заплащането на установената такса за включване.