Изходни данни и условията и реда за присъединяване

Присъединяването на недвижимите имоти на потребителите към водоснабдителните и канализационни /ВиК/ мрежи се извършва при спазване разпоредбите на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Условията, техническите изисквания и реда за присъединяване са регламентирани с Наредба №4/14.09.2004г. на Министъра на Регионалното развитие и благоустройството, и Общите условия /ОУ/ за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „Водоснабдяване и Канализация” ЕАД гр. Бургас, на чието основание се издава тази инструкция.

Присъединяване към ВиК системите се извършва въз основа на писмено Заявление за получаване на изходни данни и условия за присъединяване към водопроводната и/или канализационна мрежа /Приложение 1/ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно ЗАЯВИТЕЛЯ– в случаите по чл.13 от Наредба № 4/2004г. / до ОПЕРАТОРА „Водоснабдяване и Канализация” ЕАД гр.Бургас, подадено в Центъра за работа с клиенти на ул. „Ген. Владимир Вазов” № 3, придружено от:

(1) информация за съществуващи или планирани сгради и тяхното предназначение;
(2) точен административен адрес имота /ако е определен/;
(3) точен идентификатор на имота съгласно данните от кадастралната карта и регистър; /за имоти нямат без идентификатор УПИ, имот, квартал/;
(4) документ за собственост или отстъпено право за строеж при промяна на обстоятелствата;
(5) скица-оригинал или копие /извадка/ от действащ ПУП /подробен устройствен план/;
(6) проект за ПУП с ВиК схеми;
(7) копие на нориално заверено пълномощно;
(8) разрешение за поставяне- за преместваеми обекти;
(9) други

за водоснабдителната мрежа:
(1) информация за предназначението за ползването на водата в имота, данни за прогнозни оразмерителни водни количества за питейно-битови, технологични и противопожарни нужди и необходимия напор;
(2) в случай на производствени инсталации или стопанска дейност-информация за технологичните процеси, при които се използва водата;
(3) предпологаем /очакван/ период за изготвяне на инвестиционния проект за водопроводното отклонение;
(4) предположение за крайния срок за присъединяване на имота към водоснабдителната мрежа;
(5) предполагаем /очакван/ период за въвеждане на обекта в експлоатация съгласно разпоредбите на ЗУТ- при новоизграждани обекти или реконструкции, основни обновявания или промяна на предназначението на съществуващи обекти;
(6) необходимост от предоставяне на временна услуга по водоснабдяване на строителната площадка по време на строителството;
(7) начин, по който заявителят иска да получи изходните данни и условията за присъединяване- на хартия или електронен носител;
(8) друга информация по преценка на заявителя.

за канализационната мрежа
(1) информация за вида отпадъчни количества- битови, производствени, дъждовни и данни за прогнозни оразмерителни отпадъчни водни количества;
(2) в случай на производствени инсталации или стопанска дейност-информация за производствените отпадъчни водни количества и прогнозни максимални концентрации на веществата в тях;
(3) предпологаем /очакван/ период за изготвяне на инвестиционния проект за канализационното отклонение;
(4) предположение за крайния срок за присъединяване на имота към канализационната мрежа;
(5) предполагаем /очакван/ срок за въвеждане на обекта в експлоатация;
(6) начин, по който заявителят иска да получи изходните данни и условията за присъединяване - на хартия или електронен носител;
(7) друга информация по преценка на заявителя.

С подаването на заявлението/Приложение 1/, ЗАЯВИТЕЛЯТ заплаща в Центъра за работа с клиенти на ул. „Ген. Владимир Вазов” № 3 такса за проучване на изходни данни за присъединяване към водопроводната и/или канализационна мрежа, съгласно Тарифа по § 3, ал. 2 от допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Съгласуването на проект се извършва въз основа на Заявление за съгласуване на проект /Приложение 2/ от ЗАЯВИТЕЛЯ до ОПЕРАТОРА на ул. „Ген. Владимир Вазов” № 3, за което се заплаща такса съгласно Тарифа по § 3, ал. 2 от допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Съгласуването на проект за сградни ВиК отклонения се извършва чрез:
(1) изходящ № от издадени от ВиК ЕАД гр. Бургас актуални изходни данни;
(2) инвестиционен проект;
(3) копие от съгласувана скица или ситуация;
(4) копие от документ за собственост;
(5) когато ВиК проводите не са въведени в експлоатация и не са предадени на ОПЕРАТОРА съгласно Договора с Асоциацията по ВиК Бургас-оригинал на нотариално заверена декларация от собственика на ВиК проводите, към които се предвиждат включвания;
(6) копие от нотариално заверено пълномощно;
(7) чертежи– 1 бр. диск / преносима памет.

Съгласуване на проект за разпределителни ВиК проводи се извършва чрез подаване на Заявление за съгласуване на проект /Приложение 2/ :
(1) изходящ № от издадени от ВиК ЕАД гр. Бургас актуални изходни данни;
(2) работен проект;
(3) копие от съгласувана скица или ситуация;
(4) копие от документ за собственост;
(5) когато ВиК проводите не са въведени в експлоатация и не са предадени на ОПЕРАТОРА съгласно Договора с Асоциацията по ВиК Бургас-оригинал на нотариално заверена декларация от собственика на ВиК проводите, към които се предвиждат включвания;
(6) копие на нотариално заверено пълномощно;
(7) чертежи– 1 бр. диск / преносима памет
Съгласуване на проект при смяна на предназначение на имот /преустройство/, надстройка, пристройка се извършва чрез подаване на Заявление за съгласуванена проект /Приложение 2/ :
(1) копие от документ за собственост;
(2) копие на скица, съгласувана с ОПЕРАТОРА при надстройка и пристройка, а при преустройство /обект на етажна собственост/– копие на скица от кадастъра;
(3) 3 /три/ броя проекти ВиК- оригинал;
(4) становище от ВиК инженер/ при обекти в етажна собственост;
(5) копие на нотариално заверено пълномощно;
(6) чертежи – 1 бр. диск/флашка при промяна на сградни отклонения.

Сключване на договор за присъединяване се извършва след подаване на писмено Заявление за сключване на договор за присъединяване /Приложение 3/ ОПЕРАТОРЪТ извършва проучване и предоставя Договора в 14- дневен срок, при условие, че инвестиционният проект за застрояването в имота, за водопроводното и/или канализационното отклонение за присъединяването му към водоснабдителната и/или канализационната мрежа е одобрен по реда на ЗУТ

Необходимите документите за договор за присъединяване са:
(1) документ за собственост или отстъпено право за строеж при промяна на обстоятелствата;
(2) изходящ № на издадени от ВиК ЕАД гр. Бургас актуални изходни данни;
(3) копие от Разрешение за строеж на сградата;
(4) копие на скица, съгласувана с ОПЕРАТОРА или съгласувано копие/ извадка от действащ ПУП /подробен устройствен план/;
(5) копие на съгласуван и одобрен по реда на ЗУТ инвестиционен проект за застрояването в имота и за водопроводното отклонение в него, заверен от ръководителя на съответния експлоатационен район; за район Бургас заверка и от ръководител звено „Канализация” към ВиК ЕАД гр.Бургас;
(6) копие на нотариално заверено пълномощно;
(7) Копие на съгласувана ситуация от Ръководител експлоатационен район
(8) заявление за проучване на нов абонат / за откриване на партида или копие от фактура за платена такса за откриване на партида на централен водомер за постоянно захранване;