Изпитвателна лаборатория

Изпитвателна лаборатория при „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД - гр. Бургас е модерен лабораторен комплекс, който разполага със съвременно аналитично оборудване и екип от високо квалифицирани специалисти в областта на анализа на води. Лабораторията е акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025, като лаборатория за изпитване и притежава сертификат, издаден от ИА БСА.

Адресът на лабораторията е:
гр. Бургас кв. „Победа“, ул. „Ген. Владимир Вазов” № 3

Ръководител Изпитвателна Лаборатория
инж. Даниела Рогачева
тел. 056/871505
0889 431 779
e-mail: testlab@vik-burgas.com

В рамките на своята компетентност Лабораторията извършва пробовземане и анализ на питейни, подземни, повърхностни и отпадъчни води.
Изпитвателна лаборатория е структурирана в две звена – сектор „Питейни води“ и сектор „Отпадъчни води“:

Сектор „Питейни води“ извършва пробовземане, химичен и микробиологичен анализ на питейни, подземни и повърхностни води за:

  • наблюдение и контрол на качеството на питейната вода, доставяна от Дружеството, съгласно изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;
  • мониторинг и проучване на водоизточниците, експлоатирани от „В и К“ ЕАД – гр. Бургас;
  • лабораторен контрол на качеството на водата след отстраняване на аварии и приключване на ремонти на водоснабдителната система.

Сектор „Отпадъчни води“ извършва пробовземане и химичен анализ на отпадъчни води за:

  • наблюдение и контрол на качеството на отпадъчните води, съгласно индивидуалните разрешителни за заустване на всички Пречиствателни станции за отпадъчни води, експлоатирани от „В и К“ ЕАД - гр. Бургас;
  • мониторинг на производствени отпадъчни води, зауствани в градската канализация и в селищните пречиствателни станции, съгласно Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места

Освен лабораторни дейности, извършвани в услуга на „В и К“ ЕАД - гр. Бургас, Изпитвателна лаборатория извършва и лабораторни услуги по заявка на клиенти срещу заплащане, съгласно приложения Ценоразпис.

Връзки:
Сертификат за акредитация
Заповед за акредитация
Ценоразпис за извършваните в Изпитвателна лаборатория при “В и К“ ЕАД - гр. Бургас услуги на клиента
Списък на продукти и характеристики за поддържане на гъвкав обхват на акредитация
Списък на продуктите и характеристиките в обхвата на акредитация на ИЛ