Откриване, закриване и промяна на партида

ОТКРИВАНЕ НА ПАРТИДА

Откриването на партида на клиенти на „ВиК” ЕАД Бургас за ползване на ВиК услуги се осъществява при спазване на изискванията на чл.59 от Общите условия /ОУ/ за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор «Водоснабдяване и Канализация» ЕАД гр. Бургас, одобрени с Решение №ОУ-09 от 11.08.2014 г. на ДКЕВР.

Откриването на партида се извършва чрез писмено Заявление за проучване на нов абонат/за откриване на партида /Образец 1/), придружено от:

(1) При откриване на партида за временно захранване

 • скица на имота, съгласувана с Дружеството

 • копие от документ за собственост

 • предварителен договор

 • ситуация с външни ВиК връзки, съгласувана с Дружеството

 • разрешение за строеж

 • документ за платена такса за проучване и откриване на партида

 • чертеж от съгласуван водомерен възел или водомерна шахта/ за водопроводи, монтирани при водопроводни отклонения/

(2) При откриване на партида за постоянно захранване

 • скица на имота, съгласувана с Дружеството

 • ситуация с външни ВиК връзки, съгласувана с дружеството

 • копие от документ за собственост (нотариален акт, документ за вещно право на ползване на имота)

 • при съсобственици/съпружеска съсобственост – Споразумение /Образец 7/ или Споразумителен протокол /Образец 8/

 • предварителен договор

 • разрешение за строеж

 • документ за платена такса за проучване и откриване на партида

 • чертеж от съгласуван водомерен възел или водомерна шахта/ за водопроводи, монтирани при водопроводни отклонения/

(3) При откриване на партида на наематели / по изключение/

 • Декларация /Образец 2/ -нотариално заверена,от собственика на имота по чл.2, ал.3 от ОУ. В случай на съсобственост – декларация се представя от всеки един от собствениците.

 • Копие от договора за наем за наетите обекти

 • Всички изброени документи за откриване на партида на собственик по чл.2ал.2 от настоящата инструкция.

(4) При откриване на индивидуални партиди за имоти в етажна собственост

а/ При нова сграда по смисъла на чл.59,ал.6 от Общите условия /ОУ/ за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор «Водоснабдяване и Канализация» ЕАД гр. Бургас, одобрени с Решение №ОУ-09 от 11.08.2014 г. на ДКЕВР.

Документите за разкриване на индивидуални партиди за всички обособени имоти от етажната собственост се подават в съответния технически район преди подаване на документи за окончателен договор:

 • Заявления за откриване на индивидуални партиди /Образец 1/ попълнени поотделно за всеки собственик – лично или от пълномощник, придружени от документ за собственост.

 • Документи за заплатени такси по установения ценоразпис

 • Възложителя представя таблица по образец с вписани данни включващи име на самостоятелните обекти, данни за собственика, документ за собственост, вида на измервателното средство и дата на монтажа

Абонатните /потребителски/ номера на потребителите се създават в системата за отчитане и фактуриране на ВиК услуги, след представяне на копие на удостоверение за въвеждане на сградата в експлоатация и заплащане на всички задължения по издадени фактури по общия водомер до издаването на Акт 16.

б/При съществуващи сгради в режим на етажна собственост, за които няма открити индивидуални партиди и има натрупан дълг по общия водомер по смисъла на чл.59, ал. 7 от ОУ :

-Потребителите предоставят данни за собствениците на отделните обекти в сградата, за броя на живущите, налични монтирани индивидуални водомери в срока на метрологична проверка, както и данни за управител на етажната собственост или друго упълномощено от етажните собственици лице.

-Потребители, в чиито имоти няма монтирани индивидуални водомери в срок на метрологична проверка, осигуряват техния монтаж, тестване или подмяна и предоставят необходимите документи на ВиК оператора.

-В срок от един месец след предоставянето на всички данни от предходните две точки ,операторът открива индивидуални партиди и служебно разпределя натрупания дълг по общия водомер в съответствие с изискванията на чл.25, ал.1 и ал.8 от ОУ

 • Заявления за откриване на индивидуални партиди /Образец 1/ попълнени поотделно за всеки собственик – лично или от пълномощник, придружени от документ за собственост.

 • Копие на удостоверение за въвеждане в експлоатация /Акт 16/

 • Документи за заплатени такси и депозити /при сгради за сезонно ползване/ от всеки от собствениците

ІІ. ПРОМЯНА /ПРЕХВЪРЛЯНЕ / НА ПАРТИДА

Промяната на партида на клиенти на „ВиК” ЕАД Бургас се осъществява при спазване на изискванията на чл.61 и чл.62 от Общите условия /ОУ/ за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор «Водоснабдяване и Канализация» ЕАД гр. Бургас, одобрени с Решение №ОУ-09 от 11.08.2014 г. на ДКЕВР.

Промяна на партида се извършва в следните случаи:

 • промяна на носителя на право на собственост с документ удостоверяващ придобиването

 • при смърт на титуляра на партидата

 • при напускане от титуляра на семейното жилище по силата на официален документ

Промяната на партида се извършва чрез подаване на писмено Заявление за промяна на партида, придружено от:

(1) За физически лица

 • Копие от документ за собственост /нотариален акт, документ за вещно право на ползване на имота, решение на съда/

 • Удостоверение за наследници /при починал титуляр/

 • Споразумение /Образец 7/ или Споразумителен протокол /Образец 8/

 • Извлечение от партидата, доказващо липса на задължения към Дружеството

 • Документ за платена такса за услугата при неспазване на чл.61, ал.1 от ОУ

(2) За юридически лица

 • Копие от документ за собственост /нотариален акт, документ за вещно право на ползване на имота, решение на съда/

 • Извлечение от партидата, доказващо липса на задължения към Дружеството

 • Документ за платена такса за услугата при неспазване на чл.61, ал.1 от ОУ

 • Документи за промяна партида на наемател не се приемат при наличие на задължения за ВиК услуги останали от стария наемател.

Промяна на партида на наемател се извършва чрез подаване на писмено Заявление за промяна на партида, придружено от:

ІІІ. ЗАКРИВАНЕ НА ПАРТИДА

Закриване на партида на клиенти на „ВиК” ЕАД Бургас се осъществява при спазване на изискванията на чл.63 и чл.64 от Общите условия /ОУ/ за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор «Водоснабдяване и Канализация» ЕАД гр. Бургас, одобрени с Решение №ОУ-09 от 11.08.2014 г. на ДКЕВР.

Закриването на партида се извършва в следните случаи:

 • От стария абонат при смяна на собствеността

 • При смяна на наемател

 • При отказ от ВиК услуги

Закриване на партида се извършва чрез подаване на писмено Заявление за закриване на партида /Образец 4/ от абоната физическо или юридическо лице, като се вписва точното име на заявителя и адреса на водоснабдения имот, придружено от:

 • Копие от документа за собственост

 • Копие от документа за покупко-продажба

 • Копие от Договор за наем и документ за прекратяване на наемни правоотношения

 • Копие от Удостоверение за наследници

 • Извлечение от партидата, доказващо липса на задължения към Дружеството

Заявленията се подават от собственици или ползватели на имота, както и от упълномощени лица, които прилагат копие на пълномощно.

Услугите се заплащат по ценоразпис, утвърден от Изпълнителния директор на „ВиК" ЕАД гр. Бургас.

Заявления / в комплект с изброените документи / за стартиране на описаните процедури се представят в офисите на Експлоатационните райони, касовите салони на „ВиК" ЕАД в Бургас, базите в „Меден Рудник“ и „Славейков“ или в Център за работа с клиенти в централния офис на „ВиК“ ЕАД на адрес: гр. Бургас, ул. „Ген. Вл.Вазов“ №3.

ВиК операторът има право да открие, да промени или да закрие партида на потребител служебно след предоставяне на данни от домовата книга, от управителя на етажната собственост или от друг документ, удостоверяващ право по чл.2 от Общите условия /ОУ/ за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор «Водоснабдяване и Канализация» ЕАД гр. Бургас, одобрени с Решение №ОУ-09 от 11.08.2014 г. на ДКЕВР. -Документи за промяна на партида на наемател не се приемат при наличие на задължения за ВиК услуги