Е-Услуги

Услуги, достъпни онлайн чрез използване на Квалифициран електронен подпис:

Жалба
Временно преустановяване на отчитането на водомери
Приемане на отпадъчни води от септични ями за пречистване в съоръжения на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр.Бургас
Промяна на реквизитите
Справка за дължими суми
Справка за заверено копие на документи
Справка за показанията на водомера за студена/топла вода
Мобилна лаборатория