Ремонт на водомери във Водомерна работилница

Нормативни уредби и закони касаещи водомерите, като средство за измерване

Водомерите са средства за измерване(СИ), предназначени за непрекъснато определяне на обема вода, който преминава през тях. Те са снабдени с измервателно устройство, свързано към показващо устройство. Те имат за цел да осигуряват точност и достоверност на измерванията чрез създадените за проследимостта им национални еталони и национална ситема за сертифицирани сравнителни материали. Чрез Закона за измерванията са уредени обществените отношения, свързани с осигуряване на проследимостта и достоверността на измерванията им. Съгласно сега действащата Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, (чл. 34а) периодичните проверки на индивидуалните водомери като средства за измерване и разпределяне на изразходваното количество вода в сгради – етажна собственост се извършват през 10 години. Тези проверки се извършват от Българския институт по метрология или от лица, оправомощени за това от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по реда на Закона за измерванията.

Същност на Звеното ни

'ВиК" ЕАД Бургас извършва ремонт на водомери до Ду 50 мм. включително във Водомерно-ремонтните си лаборатории намиращи се в градовете Бургас, Айтос и Карнобат. Освен плановите ремонти и профилактики на уредите собственост на експлоатационното ни Дружество (задължения съгласно Наредба 4 на МРРБ), в базите ни се ремонтират и индивидуалните водомери – етажна собственост. Ремонтът и задължителната след него Държавна проверка се заплаща от собствениците им. Всички останали уреди – общи, централни и такива на отклонения се поддържат за сметка на Оператора /"ВиК" ЕАД Бургас/. Преминалите за ремонт, профилактика или отчет водомери през Водомерните работилници на "ВиК" ЕАД Бургас се заявяват съгласно Закона за Измерванията и се предават за последващи след ремонт и/или периодични проверки в независимите и оторизираните за това лаборатории. След съответните манипулации, уредите излизат експлоатационно и метрологично годни с наличие на знак удостоверяващ годината на проверка, кода на проверяващата лаборатория и идентификационния номер на прекия проверител. Цените за услугата при ремонт на индивидуалните водомери ( всички подотчетни уреди след общия водомер или след първия водомер на водопроводното отклонение ) са диференцирани в ценоразписа за услуги на "ВиК" ЕАД Бургас. Цената за Държавната проверка на уредите се определят от оторизирания за това проверител и са съставна част към фактурата за ремонт/проверка на водомери. Цената на услугата ремонт/проверка на водомери се начислява към фактурите за потреблена вода.

Телефони на експлоатационните райони извършващи монтаж , демонтаж и последващо пломбиране към водопроводната мрежа на водомерите за гр. Бургас:

Бургас: к-с Лазур, к-с Изгрев, к-с Зорница, к-с Славейков тел: 85-13-13 85-13-23

Централна градска част, к-с Братя Миладинови, к-с Възраждане тел: 85-13-41 85-13-47

к-с Меден Рудник, кв. Твърдица, кв. Г. Езерово, кв. Крайморие тел: 85-20-70 85-20-67

кв. Ветрен, кв. Банево, кв. Д. Езерово тел: 85-13-22 85-13-18

кв. Победа и обществени сгради тел: 85 -13-20 85-13-19